Last-Minute-Angebote
Logo TS BG licht

Contractuele voorwaarden voor de huur en het contractueel gebruik van de vakantiewoning

Geachte reisklant, Wij zijn blij dat u deze accommodatie wilt boeken. Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig - ze maken deel uit van de huurovereenkomst tussen de verhuurder en u, die wordt geregeld door de Duitse huurwet (§§ 535ff BGB). De basis voor het huurgebruik van de door u volgens de bovenstaande boekingsbevestiging geboekte vakantiewoning is de door Traumferienhäuser Schwarzwald - Ferienhausvermittlung Heiko Roth - bemiddelde gebruiksovereenkomst tussen u als reisklant en de in de boekingsbevestiging genoemde verhuurder van de vakantiewoning. De volgende contractuele voorwaarden zijn van toepassing:

1. betalingsvoorwaarden

Deze contractuele voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de reisklant/huurder en de verhuurder/verhuurder.

Naast de huur moet een borgsom worden betaald, alsmede de toeristenbelasting aan de gemeente. De waarborgsom bedraagt tussen € 350,00 en € 650,00 afhankelijk van de woning en wordt aan het einde van het verblijf terugbetaald indien de vakantiewoning zonder schade is achtergelaten. De toeristenbelasting wordt geïnd door de verhuurder namens de gemeente. Het bedrag van de toeristenbelasting en het bedrag van de waarborgsom worden in de reserveringsbevestiging vermeld.

De aanbetaling dient 5 werkdagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging te worden voldaan. De definitieve betaling met aanbetaling dient 30 werkdagen voor aankomst te zijn voldaan. Indien de waarborgsom of de resterende betaling niet tijdig wordt ontvangen, heeft de verhuurder het recht het huurobject aan een andere huurder te verhuren na het stellen van een respijtperiode zonder resultaat. De aanbetaling dient te worden overgemaakt op de in de reserveringsbevestiging vermelde rekening, onder vermelding van het nummer van het huurobject en de datum van aankomst. Het saldo van de huurprijs en de in de reserveringsbevestiging vermelde waarborgsom moeten uiterlijk 30 werkdagen voor de datum van aankomst worden betaald. In het geval van korte termijnboekingen met aankomst binnen 2 dagen na de boekingsdatum of minder, moet de plaatselijke vertegenwoordiger van de in de boekingsdocumenten genoemde accommodatieverschaffer een door de bank bevestigd bewijs van betaling/overschrijving overleggen, eventueel van contante betaling op de in de boekingsbevestiging vermelde rekening of, in overleg met de betreffende accommodatieverschaffer, moeten huur en borgsom en toeristenbelasting bij aankomst contant worden betaald. De plaatselijke vertegenwoordiger is door de logiesverstrekker geïnstrueerd geen sleutels van de geboekte accommodatie af te geven zonder bovengenoemd betalingsbewijs.

2. omvang van de diensten

Das gebuchte FeWo-Objekt ist für die kapazitative Personenzahl mit ausreichend Geschirr ausgestattet und entsprechend der jeweiligen Objektbeschreibung auf www.schwarzwald-ferienhaus.net für das gebuchte Objekt, welche Vertragsgegenstand wurde, eingerichtet. Der Mieter darf maximal so viele Gäste und Mitreisende beherbergen, wie in der Buchungsbestätigung als Erwachsene, Kinder und Kleinkinder genannt sind. Die Aufnahme weiterer Personen über die gebuchte Personenzahl hinaus ist nur gegen zusätzliche Gebühr und bei entsprechender Absprache mit dem Vermieter zulässig. Haustiere werden nur aufgenommen, wenn diese zusätzlich gebucht und diese Buchung vom Vermieter rückbestätigt worden ist.
Der Mieter ist für die Beachtung möglicher Beschränkungen aufgrund behördlicher Anordnungen, Verordnungen oder anderer Rechtsvorschriften, die den Aufenthalt betreffen, verantwortlich, soweit diese nicht ausdrücklich an den Vermieter gerichtet sind.
Bei dem Mietobjekt handelt es sich um ein solches mit moderner Dämmung, das über zahlreiche Einrichtungen verfügt, die eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Nutzung von Ressourcen nahelegt.

3. terugtrekking uit de huurovereenkomst / beëindiging om redenen van gedrag

De verhuurder heeft het recht zich op elk moment uit het contract terug te trekken in geval van overmacht (verlies van of schade aan de vakantiewoning buiten zijn schuld, bijv. door brand, storm, hagel, sneeuwval, gesprongen leidingen en dergelijke). De huurkosten pro rata voor de huurperiode die nu niet meer beschikbaar is en de verbruikskosten pro rata zullen in dit geval in het respectieve bedrag worden terugbetaald. Vorderingen tot schadevergoeding tegen de verhuurder zijn in dit geval uitgesloten.

De verhuurder kan de huurovereenkomst zonder opzeggingstermijn beëindigen indien de huurder, ondanks een waarschuwing van de verhuurder of diens vertegenwoordiger, de vakantiewoning in strijd met de overeenkomst gebruikt, en wel in zodanige mate dat de onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst gerechtvaardigd is. Als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt, behoudt hij de aanspraak op de huur. Hij moet echter rekening houden met de waarde van de bespaarde uitgaven en met de voordelen die hij zou hebben verkregen door een ander gebruik van het gehuurde goed.

In geval van een dergelijke opzegging wegens gedragsovertredingen wordt de huurder een bedrag van 50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

4. gebruik / zorgplicht / aansprakelijkheid

De huurder zal het gehuurde vakantiehuis en de inrichting ervan met zorg behandelen. Eventuele schade moet onmiddellijk aan de verhuurder worden gemeld. De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door hemzelf, door personen die met hem reizen of door gasten die hij meeneemt, alsmede door huisdieren die hij toegang verleent tot het gehuurde goed, ongeacht de eigen schuld van de huurder. Hiertoe dienen de huisregels in acht te worden genomen, die voor aankomst per e-mail aan de huurder ter beschikking zullen worden gesteld en bij aanvang van de gebruiksperiode van zijn vakantiewoning aldaar beschikbaar zullen zijn. De huurder mag het vakantiehuis alleen gebruiken met zoveel personen of huisdieren als er geboekt zijn. Het toelaten van andere niet geboekte personen of huisdieren is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming (goedkeuring) van de verhuurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor om in een dergelijk geval gebruik te maken van zijn buitengewone recht van opzegging. Het gebruik van het vakantiehuis is beperkt tot de geboekte periode van gebruik voor vakantiedoeleinden. Roken is in het vakantiehuis niet toegestaan.

Die Räum- und Streupflicht bei Schnee und Eis obliegt dem Reisekunden/Mieter. Der Mieter haftet dem Vermieter/Gastgeber gegenüber für mögliche Personen- und Sachschäden aufgrund von Schnee- und Eisglätte.

5. overdracht/terugkeer

Aankomst op de overeengekomen reisdag is mogelijk vanaf 16.00 uur. De vakantiewoning moet op de overeengekomen dag van vertrek vóór 10.00 uur in geveegde en grondig gereinigde toestand volgens de huisregels worden opgeleverd aan de verhuurder of zijn vertegenwoordiger. De vaat moet onder meer gewassen worden achtergelaten in het daarvoor bestemde meubel. Gewoon, normaal vuil op de ruiten is in de prijs inbegrepen, maar geen overmatig vuil veroorzaakt door handen of honden. De open haarden en barbecues moeten schoon worden opgeleverd. Het afval moet worden gescheiden en naar de aangewezen vuilcontainers worden gebracht. Indien de vakantiewoning overmatig vuil wordt opgeleverd en daardoor extra schoonmaak nodig is, wordt dit aan de huurder in rekening gebracht, regelmatig à € 45,00 per werkuur. Indien gewenst kan de huurder voor aankomst een optimale basisschoonmaak boeken tegen een extra vergoeding. De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen vertrekdatum om 10.00 uur.

6. aansprakelijkheid

Traumferienhäuser Schwarzwald - Ferienhausvermittlung Heiko Roth staat garant voor de goede inrichting van het geboekte vakantiehuis.

Voor de levering van de geboekte diensten in verband met het gebruik van het vakantiehuis en in geval van eventuele tekortkomingen in de levering van de diensten, is de verhuurder van het vakantiehuis uitsluitend aansprakelijk en, indien van toepassing, aansprakelijk voor de garantie.

7 Schriftelijke vorm / scheidbaarheidclausule

Wijzigingen van en aanvullingen op de huurovereenkomst en deze contractvoorwaarden dienen schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor de wijziging van deze schriftelijke vormclausule.

Mochten afzonderlijke bepalingen van de huurovereenkomst en deze contractvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden na het sluiten van het contract, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomsten. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarvan de gevolgen zo nauw mogelijk aansluiten bij het economische doel dat de contractsluitende partijen met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling nastreefden.

De huurovereenkomst en deze contractvoorwaarden worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

Speciale opmerking bij het boeken van het historische Hofgut Bärenschlössle:

De evenementenschuur op de historische hoeve is de locatie voor gastronomische feesten van hoge kwaliteit. De binnenplaats doet dienst als ontvangstruimte voor de gasten. In de Bärensaal op de bovenverdieping worden diners gehouden en wordt het sociale programma georganiseerd. Het feest na het feest wordt gehouden in de lounge op de begane grond. Op de benedenverdieping hebben we de geluidsisolatie verhoogd om overlast voor de buren te voorkomen. De buitenruimte zal tijdens het diner worden omgebouwd om de ruimte op de binnenplaats vrij te maken. De buitenruimte voor de gasten komt dan direct voor de silohal te liggen. Als vakantiegasten direct tegenover de schuur, zult u hier korte tijd enige hinder van ondervinden. De massieve muren van de Bärenschlössle zullen u echter beschermen tegen al te veel geluidsoverlast.

Huisdieren zijn toegestaan, maar alleen op de begane grond en niet op de 1e verdieping.

Speciale opmerking bij het boeken van het houten huis Oberbrändi, van het vakantiehuis Reinerzau Kleine Kinzig, landhuis Seewald, vakantiehuis Simonswald, blokhutten/alpenhutten Wiesenglück & Hofblick:

De organisatie van een vrijgezellenfeest - JGA - en "party's" is verboden in het Blockhaus Schwarzwald, het Holzhaus Oberbrändi, het Ferienhaus Reinerzau Kleine Kinzig, Landhaus Seewald, Ferienhaus Simonswald en de blokhutten/alpenhutten Wiesenglück & Hofblick.

Speciale opmerking bij het boeken van Blockhaus Schwarzwald:

Let op: een JGA is mogelijk in de blokhut. De stille tijden moeten echter in acht worden genomen. Dus een gezellig samenzijn is mogelijk, maar geen wilde losbandige feesten. Wij verwachten een ordelijk gedrag, zodat natuurminnende groepen die de stille tijden in acht nemen, zich zeer op hun gemak zullen voelen en van harte welkom zijn.

Overeenkomst inzake het gebruik en de beperking van aansprakelijkheid voor internetgebruik:

Door het vakantiehuis te boeken, aanvaardt de huurder deze internetgebruiksvoorwaarden. Het is de huurder en zijn familieleden of gasten toegestaan de internettoegang in redelijke mate te gebruiken voor de duur van de huurperiode onder de volgende voorwaarden.

De op aanvraag verstrekte toegangsgegevens (netwerknaam, W-LAN-sleutel, enz.) zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van de huurder en moeten door de huurder geheim worden gehouden. De huurder heeft niet het recht derden gebruik te laten maken van het internet zonder de toestemming van de eigenaar van de aansluiting. De toegangsgegevens zullen na het einde van de huurperiode door de verhuurder worden gewijzigd.

2. bepalingen inzake gegevensbescherming

De verhuurder heeft het recht de persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, datum, tijdstip, bezochte internetpagina's, IP-adressen, enz.) te verzamelen die nodig zijn voor een correct gebruik van het internet, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Deze worden door de verhuurder opgeslagen om zijn rechten veilig te stellen in geval van ongeoorloofd gebruik van het internet. De persoonsgegevens worden na 5 jaar gewist indien de huurder binnen die periode geen gebruik meer heeft gemaakt van de internetverbinding van de verhuurder.

3. prestaties en beschikbaarheid

Het aanbieden van internettoegang door de verhuurder geschiedt binnen het kader van de bestaande technische en operationele mogelijkheden. Storingen, bijvoorbeeld door overmacht, onderhoudsmaatregelen en dergelijke, zijn niet uit te sluiten. Er wordt geen aanspraak gemaakt op de daadwerkelijke beschikbaarheid, geschiktheid of betrouwbaarheid van de internettoegang voor enig doel.

4. onwettig gebruik

Het is de huurder verboden om via de internetverbinding diensten te gebruiken die tegen betaling worden verricht en die aanleiding geven tot vorderingen op de verhuurder.

In het bijzonder wordt de huurder erop gewezen dat elk gebruik dat in strijd is met de bepalingen van de wet inzake gegevensbescherming, de persoonlijke rechten, het auteursrecht, het merkenrecht of het strafrecht, ontoelaatbaar is.

Dit betreft in het bijzonder:

- schending van auteursrechten en andere rechten van derden door het gebruik van zogenaamde "peer-to-peer-netwerken" of illegale "internet filesharing-netwerken" waarop bijvoorbeeld auteursrechtelijk beschermde films, muziek en software illegaal worden verspreid ("illegale filesharing"),

- de verspreiding en het publiekelijk beschikbaar maken van schadelijke en/of illegale inhoud, met inbegrip van het verzenden van ongevraagde massamails (zogenaamde "spamming") en virussen,

- het verzenden of plaatsen van beledigende, lasterlijke, anti-grondwettelijke, racistische, seksistische, intimiderende of anderszins ongeoorloofde inhoud,

- het bezoeken van websites met strafrechtelijk relevante inhoud, bijvoorbeeld websites met ophitsende of kinderpornografische inhoud, websites die aanzetten tot strafbare feiten of geweld verheerlijken of bagatelliseren, alsook websites die kinderen of jongeren in moreel opzicht ernstig in gevaar kunnen brengen,

- het binnendringen of de poging tot binnendringen in buitenlandse datanetwerken (het zogenaamde "hacken").

Indien de huurder erkent of moet erkennen dat een dergelijke schending van de wet heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden, heeft hij de plicht de verhuurder hiervan onverwijld in kennis te stellen.

5. beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring tegen aansprakelijkheid

De huurder is als enige en exclusief verantwoordelijk voor zijn eigen of door derden op het internet ter beschikking gestelde inhoud met betrekking tot de verhuurder.

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de computer van de huurder veroorzaakt door het gebruik van internet. Dit geldt niet voor schade die is veroorzaakt door opzettelijk of grof nalatig handelen van de verhuurder. In het bijzonder wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waartoe toegang wordt verkregen of bestanden die worden gedownload. Voorts wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor virusbesmetting door het gebruik van de internettoegang.

De huurder verbindt zich ertoe de kosten te dragen van eventuele schade veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik.

De huurder gaat ermee akkoord de verhuurder schadeloos te stellen voor eventuele schade veroorzaakt door ongeoorloofd internetgebruik.

6. schending van de gebruiksvoorwaarden

Bij overtreding van deze gebruiksvoorwaarden is de verhuurder gerechtigd de internettoegang te beperken of geheel te blokkeren. In het bijzonder behoudt de verhuurder zich het recht voor om op elk moment de toegang tot bepaalde pagina's of diensten via het WLAN te blokkeren (bijvoorbeeld pagina's die geweld verheerlijken, pornografische pagina's of pagina's waarvoor een vergoeding wordt gevraagd).

7. slotbepalingen

Mochten in individuele gevallen afwijkingen van de bovenstaande overeenkomst noodzakelijk zijn, dan dienen deze met de verhuurder te worden overeengekomen.

Mondelinge zekerheidsovereenkomsten bestaan niet. Wijzigingen van of aanvullingen op deze overeenkomst, met inbegrip van deze bepaling, dienen schriftelijk te geschieden om van kracht te zijn.

8. Das sorgenfrei Umbuchen Paket und Stornobedingungen für Buchungen ab 5.4.2022:

Buchen Sie jetzt und bleiben Sie flexibel!
Das Sorgenfrei-Umbuchen-Paket: Umbuchung kostenlos für Anreisen bis 31. März 2023 ist in Ihrer Buchung bereits kostenlos in Ihrer Buchung inkludiert!
Sie sind unsicher, ob Sie derzeit einen Urlaub buchen sollten?

Keine Sorge, das müssen Sie nicht, denn mit Traumferienhäuser Schwarzwald bleiben Sie flexibel:
Wenn Sie jetzt einen Urlaub mit einer Anreise bis einschließlich 31. März 2023 buchen, können Sie Ihre Buchung bis maximal 31 Tage vor dem Ankunftsdatum zwei Mal kostenlos ändern - auf Anreisen bis spätestens Dezember 2023
Darüber hinaus können Sie bis 1 Tag vor Anreise umbuchen oder kostenfrei stornieren, falls ein Vermietungsverbot am Anreisetag kommen sollte.
Auf diese Weise möchten wir sicherstellen, dass Sie sich auf einen traumhaften Schwarzwald Urlaub freuen können.
Denn Ihr Aufenthalt in unseren Ferienhäusern ist sicher im Kreise Ihrer Freunde und Familie. Unsere Ferienhäuser bieten im wunderbaren Schwarzwald traumhafte Landschaft und Natur pur und Sie können einen erholsamen Urlaub in weitläufiger Natur verbringen.
Ihr Traumferienhäuser Schwarzwald Team

Das kostenlos bereits in Ihrer Buchung enthaltene Sorgenfrei – Umbuchen-Paket (gültig für alle Ferienobjekte die in der Buchungsbestätigung diese Regelungen enthalten):
• Sie können die Buchung Ihres Feriendomizils zweimal kostenlos ändern/umbuchen (Änderung des Anreisedatums ist möglich, Anzahl Reiseteilnehmer wie urspr. gebucht, Saisonpreis wie ursprünglich gebucht oder eventueller Aufpreis) und zwar spätestens bis zu 31 Tage vor dem Ankunftsdatum.
• Wenn Sie das Ankunftsdatum ändern möchten, können Sie es bis zum 31.12.2023 (spätestes Ankunftsdatum) verschieben.
• Wenn die neue Buchung teurer ist, wird die Preisdifferenz in Rechnung gestellt.
• Wenn die neue Buchung günstiger ist, wird Ihnen die Preisdifferenz als Gutschein (3 Jahre einlösbar) gutgeschrieben.
• Sie können bis 1 Tag vor Anreise kostenlos umbuchen oder stornieren wenn ein Vermietungsverbot an Ihrem Anreisetag ist.
• Bitte beachten Sie, dass für jede Stornierung weiterhin die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Ihre Buchung gelten: https://www.schwarzwald-ferienhaus.net/de/vertragsbedingungen
• Dieses Angebot gilt für neue Buchungen, die nach dem 05.04.2022 getätigt wurden und deren Anreisedatum vor dem 31.03.2023 liegt.
• Dieses Angebot gilt nur für Buchungen, die über unsere Website www.schwarzwald-ferienhaus.net gebucht wurden.

Zusätzlich können Sie auch die folgenden Stornobedingungen gültig für Buchungen ab Buchungsdatum 5.4.2022 für Anreisen bis 31.3.2023 nutzen:
• Es gilt Das Sorgenfrei – Umbuchen-Paket: für Buchungsdatum ab 05.04.2022 und für Anreisen bis zum 31.03.2023.
• Kostenlose Stornierung oder Umbuchung bei Vermietungsverbot am Anreisetag bis 1 Tag vor Anreise.
• Falls das bereits im Angebotspreis enthaltene Sorgenfrei - Umbuchen Paket keine Option für Sie ist, dann finden Sie hier unsere gültigen Stornobedingungen, die ab dem Buchungsdatum 05.04.2022 gültig sind. Diese sind gestaffelt nach der Anzahl Tage vor dem Anreisedatum die am Tag der Stornierung noch bis zum Anreisedatum verbleiben. Sie betragen:
- bis 61 Tage vor Anreise: kostenfreie Stornierung
- 60 bis 31 Tage vor Anreise: 50% vom Mietpreis.
- ab 30 8 Tage vor Anreise & Nichtanreise 90% vom Mietpreis.

Das sorglos Umbuchen Paket und die dazugehörigen Stornobedingungen gelten nicht  für die folgenden Objekte: 

Gebruikersgebied
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram