Last-Minute-Angebote
Logo TS BG licht

Algemene Voorwaarden voor het Vakantiehuis-agentschap

Preambule van het makelaarscontract

Traumferienhäuser Schwarzwald - Ferienhausvermittlung Heiko Roth treedt uitsluitend op als bemiddelaar voor vakantiewoningen, vakantiehuizen of vakantieappartementen. Op deze activiteit zijn de volgende Algemene Voorwaarden voor de Tussenhandel in Vakantiewoningen van toepassing. Deze regelen de rechtsverhouding tussen de reiziger en de bemiddelaar Traumferienhäuser Schwarzwald - Ferienhausvermittlung Heiko Roth voor de bemiddeling van accommodatie als vakantiewoning, vakantiehuis of vakantieappartement, maar niet voor permanente bewoning.

1. sluiting van het bemiddelingscontract

De reiziger kan de beschikbaarheid en de prijzen per post, telefonisch of online bij de agent opvragen. De agent stelt de prijzen en beschikbaarheid voor de reiziger samen namens de betreffende aanbieder/verhuurder van vakantiewoningen. Dit is een niet-bindend aanbod. Indien de reiziger geïnteresseerd is, informeert hij/zij de bemiddelaar schriftelijk, per e-mail of per telefoon. Het bindend aanbod wordt pas op verzoek van de reiziger opgesteld en aan hem toegezonden. De overeenkomst met de respectievelijke verstrekker/aanbieder van accommodatie komt pas tot stand wanneer de bemiddelaar namens de verstrekker van de accommodatie de reiziger een bindend aanbod doet en verklaart dat hij de overeenkomst aanvaardt.

De overeenkomst voor de verstrekking van FeWo-verblijfsdiensten wordt hierbij eveneens gesloten tussen de reiziger en de bemiddelaar. Orde en aanvaarding behoeven geen bijzondere vorm.

De wederzijdse rechten en plichten van de reiziger en de bemiddelaar vloeien, voor zover dit niet in strijd is met dwingende wettelijke bepalingen, voort uit de in het individuele geval contractueel gemaakte afspraken, deze Algemene Voorwaarden voor Vakantiewoningbemiddeling en de wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 675, 631 e.v. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) inzake het verrichten van diensten tegen betaling.

2. Informatieverplichtingen bij de bemiddeling in individuele vakantieaccommodaties

Bij het verstrekken van advies en informatie is de bemiddelaar in het kader van de wettelijke voorschriften en de contractuele overeenkomsten aansprakelijk voor de juiste keuze van de informatiebron en de juiste doorgifte aan de reiziger. De reisbemiddelaar is niet aansprakelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie overeenkomstig § 675 lid 2 BGB, tenzij tussen de reiziger en de reisbemiddelaar een bijzonder informatiecontract is gesloten.

De bemiddelaar neemt geen enkele garantie op zich in de zin van § 276 lid 1 zin 1 van het Duits Burgerlijk Wetboek met betrekking tot informatie over prijzen, diensten, boekingsvoorwaarden en andere omstandigheden van de te regelen FeWo-verblijfsdiensten, noch neemt hij enige aankoopgarantie op zich met betrekking tot informatie over de beschikbaarheid van de door de bemiddelaar te regelen diensten, tenzij dit uitdrukkelijk met de bemiddelaar is overeengekomen.

De agent kan alleen speciale verzoeken accepteren om door te sturen naar de aanbieder van de accommodatie/verhuurder, maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van dergelijke speciale verzoeken. In de regel moeten speciale verzoeken uitdrukkelijk door de logiesverlener worden bevestigd om deel uit te maken van de contractuele verplichtingen van de logiesverlener.

3. Herboeking en terugtrekking

Voor zover de reiziger wil omboeken of zich wil terugtrekken uit de door de bemiddelaar geregelde vakantieverblijfsdiensten, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende aanbieder/vakantieverhuurder van toepassing. De bemiddelaar is gerechtigd om alle kosten en vergoedingen als gevolg van omboeking of terugtrekking aan de reiziger in rekening te brengen in naam van de desbetreffende aanbieder / accommodatieverschaffer en deze bedragen te innen of in te houden (bevoegdheid tot inning).

Daarnaast brengt de agent de volgende servicekosten in rekening voor omboekingen/annuleringen:

- voor omboekingen en/of annuleringen van vakantiewoningen of appartementen: 50,00 € per object.

Deze servicekosten staan los van de eventuele annuleringskosten van huurcontracten met verhuurders van vakantiewoningen, die de agent heeft geregeld. Hiervoor kunnen de respectievelijke Algemene Voorwaarden van de betreffende aanbieder/vakantiehuisverhuurder van toepassing zijn.

De agent behoudt zich het recht voor om de hierboven beschreven servicekosten ook volgens de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

Het staat de reiziger vrij aan de tussenpersoon te bewijzen dat deze geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk lager is dan de door de tussenpersoon gevraagde forfaitaire bedragen.

4. Verplichting tot medewerking van de reiziger; opneming van algemene voorwaarden van bemiddelende aanbieders/verhuurders van vakantiewoningen

4.1.

De reiziger moet de bemiddelaar onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele fouten of tekortkomingen in de bemiddelingsactiviteiten van de bemiddelaar die voor hem/haar herkenbaar zijn. Dit omvat met name onjuiste of onvolledige informatie over persoonlijke klantgegevens, andere informatie, informatie of documenten over de bemiddelde reisdiensten, alsmede de onvolledige uitvoering van bemiddelingsdiensten waartoe de reiziger opdracht had gegeven.

De agent moet de kans krijgen om de situatie te verhelpen. Indien deze kennisgeving opzettelijk achterwege wordt gelaten, vervallen alle aanspraken van de reiziger uit de agentuurovereenkomst, voor zover een redelijke genoegdoening door de bemiddelaar mogelijk zou zijn geweest.

4.2.

Indien als gevolg van de bemiddelingsactiviteiten van de bemiddelaar een overeenkomst tot stand komt tussen de reiziger en de aanbieder van accommodatie, zijn, indien van toepassing, tevens de algemene huurvoorwaarden en de overige bepalingen van de desbetreffende aanbieder/accommodatieverschaffer van toepassing, mits de wettelijke insluitingsbepalingen worden nageleefd. Deze kunnen betrekking hebben op betalingsvoorwaarden, bepalingen inzake vervaltermijnen, aansprakelijkheid, annulering, herboeking, terugbetaling, beperking van aansprakelijkheid, uitlegtermijnen en verjaringstermijnen, alsmede andere contractuele voorwaarden. De reiziger dient zich rechtstreeks tot de door hem geselecteerde en door Traumferienhäuser Schwarzwald - Ferienhaus-Vermittlung Heiko Roth bemiddelde aanbieder/verhuurder van vakantiewoningen te wenden over de precieze inhoud van de toepasselijke reis-GV en andere regelingen.

5. Inning van gebruikersvergoedingen

5.1.

De gebruikskosten en de kosten voor de geboekte vakantiewoning, ook met betrekking tot de plaatselijke toeristenbelasting, worden individueel met de betreffende aanbieder/vakantiehuisverhuurder overeengekomen en zijn afhankelijk van het tijdstip van de aanvraag, het tijdstip van de boeking, de verblijfsduur en het aantal personen van het reisgezelschap.

In de regel worden de betalingen van de reiziger geïnd door de betreffende aanbieder/flat-share-verhuurder/gastheer.

Niettemin is Traumferienhäuser Schwarzwald - Ferienhausvermittlung Heiko Roth in beginsel door de desbetreffende aanbieder/vakantiehuisverhuurder gemachtigd om betalingen van de reiziger namens de desbetreffende aanbieder/vakantiehuisverhuurder ter incasso aan te nemen, om deze vervolgens door te sturen naar de desbetreffende aanbieder/vakantiehuisverhuurder, teneinde het betalingsverkeer te vereenvoudigen.

De respectievelijke gebruiksvergoeding en de tegenwaarde voor de geboekte FeWo-verblijfsdiensten worden regelmatig geïnd via een aanbetaling en een overeenkomstige restbetaling. Het bedrag van de aanbetaling, gebaseerd op een percentage van de totale contractwaarde, en het bedrag van de resterende betaling wordt gespecificeerd in de bevestigingsmail van de boeking en wordt dienovereenkomstig overeengekomen met de reiziger. De waarborgsom dient op de daar overeengekomen betaaldatum te worden betaald aan de betreffende aanbieder / verhuurder van het vakantiehuis, vertegenwoordigd door de bevoegde incassobureau Traumferienhäuser Schwarzwald - Ferienhaus-Vermittlung Heiko Roth. De resterende gebruiksvergoeding of de resterende kosten voor het geboekte vakantieverblijf dienen op de in de boekingsbevestiging overeengekomen betaaldatum, uiterlijk bij aankomst op de vakantiebestemming, aan de betreffende aanbieder/villaverhuurder te worden voldaan.

Indien de aanbetaling niet op tijd ontvangen wordt, behoudt de betreffende aanbieder/vakantieverhuurder, vertegenwoordigd door Traumferienhäuser Schwarzwald - Ferienhausvermittlung Heiko Roth, zich het recht voor om na aanmaning en het stellen van een termijn de overeenkomst voor de overeengekomen vakantieverblijfsdienst te herroepen en de reiziger de herroepingskosten volgens § 6.2. en § 6.3. van deze Algemene Voorwaarden voor Verhuurders van Vakantiewoningen in rekening te brengen.

5.2.

In beginsel zal geen contante betaling van gebruiksvergoedingen en/of bijkomende kosten worden aanvaard.

Voor boekingen op korte termijn met aankomst binnen 2 dagen na de boekingsdatum of minder, moet een bewijs van betaling/overschrijving of contante storting op de in de boekingsbevestiging vermelde rekening worden voorgelegd aan de plaatselijke vertegenwoordiger van de in de boekingsdocumenten genoemde aanbieder/flat-eigenaar of, in overleg met de betreffende aanbieder/flat-eigenaar, contant worden betaald bij aankomst. De plaatselijke vertegenwoordiger is door de logiesverstrekker/verhuurder geïnstrueerd geen sleutel van de geboekte vakantiewoning te overhandigen zonder bovengenoemd betalingsbewijs. In plaats daarvan wordt de contractuele relatie verwerkt in overeenstemming met paragraaf 5.1. juncto paragraaf 6.2. en paragraaf 6.2. van deze overeenkomst. 6.2. en 6.3. van deze Algemene Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van vakantiewoningen.

6 Annulering en NoShow

6.1.

De reiziger wordt niet ontheven van de betaling van de gebruiksvergoeding voor de accommodatie door het feit dat hij om persoonlijke redenen verhinderd is zijn gebruiksrecht van het gehuurde uit te oefenen.

De verhuurder behoudt dus de overeengekomen vergoeding, maar compenseert de waarde van de bespaarde kosten alsmede de voordelen die hij door een alternatief gebruik van het gebruik verkrijgt (§ 537 lid 1 BGB).

6.2.

Indien de reiziger voor dezelfde periode en voor dezelfde prijs een andere belangstellende in zijn plaats kan gebruiken, aanvaardt Traumferienhäuser Schwarzwald - Ferienhausvermittlung Heiko Roth de naamsverandering in naam en voor rekening van de aanbieder van het vakantiehuis; de bemiddelaar is hiervoor echter een forfaitair bedrag van € 50,00 aan administratiekosten verschuldigd.

6.3.

Om redenen van bewijsbehoud wordt de reiziger aangeraden annuleringsverklaringen, omboekingsverzoeken of de wens tot overdracht van de overeenkomst aan een andere reiziger in zijn eigen belang schriftelijk, ook per e-mail, bij Ferienhausvermittlung Heiko Roth te doen toekomen.

7. Reisverzekering

De agent wijst op de mogelijkheid om een reisannuleringsverzekering, een reisonderbrekingsverzekering en een buitenlandse ziektekostenverzekering af te sluiten, ook om eventuele repatriëringkosten te dekken in geval van reisonderbreking ten gevolge van een ongeval of ziekte, alsmede op de mogelijkheid om een reisongevallen- of bagageverzekering af te sluiten.

8.Aansprakelijkheid van de tussenpersoon / beperking van de aansprakelijkheid

8.1.

De agent is niet aansprakelijk voor de verstrekking van de logiesdienst zelf, maar alleen voor de goede uitvoering van de regeling. De bemiddelaar zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de aan de reiziger verstrekte informatie en andere gegevens, met name met betrekking tot prijzen, beperkingen en data, actueel, volledig en correct zijn op het tijdstip van publicatie.

8.2.

De agent aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van derden. Alle aangeboden accommodatiediensten zijn slechts in beperkte mate beschikbaar. Iedere aansprakelijkheid/garantie van de bemiddelaar is uitgesloten voor de uitvoering van de logiesverstrekking door de bemiddelde aanbieder/vakantiehuisverhuurder.

8.3.

De contractuele aansprakelijkheid van de bemiddelaar voor andere schade dan lichamelijk letsel is beperkt tot driemaal de waarde van de betreffende FeWo-verblijfsdiensten, voor zover de schade aan de reiziger niet opzettelijk of door grove nalatigheid van de bemiddelaar is veroorzaakt.

De agent is niet aansprakelijk voor verlies, vernietiging of beschadiging van de boekingsdocumenten in verband met de verzending ervan, waarvoor hij niet verantwoordelijk is.

De individuele details van de vakantiehuisboekingen zijn gebaseerd op de informatie die door de bemiddelende aanbieder/vakantiehuisverhuurder is verstrekt. Deze vertegenwoordigen geen enkele garantie van de kant van de agent. De agent is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van een vakantieverblijf op het moment van de boeking. Dit is niet van toepassing indien de agent op de hoogte was van onjuiste of onnauwkeurige informatie of hiervan op de hoogte had moeten zijn bij het uitoefenen van de nodige zorgvuldigheid. In dit verband is de aansprakelijkheid van de agent voor kennis van dergelijke omstandigheden echter beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid en is tevens beperkt tot driemaal de waarde van de geregelde logiesverstrekking.

8.4

Indien de bemiddelaar - zonder daartoe verplicht te zijn - de toezending van schadebrieven van de reiziger die op tijd zijn, overneemt, is de bemiddelaar slechts aansprakelijk voor de tijdige ontvangst door de ontvanger in geval van een door hemzelf opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte termijnoverschrijding. Met betrekking tot eventuele aanspraken van de reiziger jegens de bemiddelende aanbieder / accommodatieverschaffer is de bemiddelaar niet verplicht advies te verstrekken over soort, omvang, bedrag, voorwaarden voor aanspraken en in acht te nemen termijnen of andere wettelijke bepalingen.

8.5.

Elke eigen aansprakelijkheid van de agent die voortvloeit uit de verwijtbare schending van de plichten van de agent, evenals aansprakelijkheid volgens § 651x BGB (aansprakelijkheid voor boekingsfouten), blijft onaangetast door de bovenstaande bepalingen.

9. alternatieve geschillenbeslechting; rechtskeuze en plaats van bevoegdheid

9.1.

Wat de wet op de beslechting van consumentengeschillen betreft, wijst de agent erop dat de agent niet deelneemt aan een vrijwillige beslechting van consumentengeschillen. Indien de beslechting van consumentengeschillen voor de bemiddelaar verplicht wordt na het ter perse gaan van deze algemene voorwaarden, zal de bemiddelaar de reiziger hiervan op passende wijze op de hoogte brengen. De agent verwijst naar het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting https://ec.europa.eu/consumers/odr/[https://ec.europa.eu/consumers/odr/] voor in elektronische rechtstransacties gesloten reisovereenkomsten.

9.2.

Voor reizigers die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, de EER of Zwitsers staatsburger zijn, wordt de exclusieve geldigheid van het Duitse recht overeengekomen voor de gehele juridische en contractuele relatie tussen de reiziger en de bemiddelaar. Deze reizigers kunnen de agent uitsluitend aanklagen op de maatschappelijke zetel van de agent.

Voor het instellen van een rechtsvordering door de agent tegen reizigers of contractuele partners van de bemiddelingsovereenkomst die handelaars, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen zijn of personen die hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in het buitenland hebben of van wie de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het ogenblik dat de rechtsvordering wordt ingesteld, wordt als bevoegde rechter overeengekomen de statutaire zetel van de agent.

10. Scheidbaarheidclausule

De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van het bemiddelingscontract heeft niet de ongeldigheid van het gehele bemiddelingscontract tot gevolg. Hetzelfde geldt voor de bovenstaande Algemene Voorwaarden van het Agentschap van het Vakantiehuis.

FeWo-bemiddelaars:

Droom vakantiehuizen Zwarte Woud -

Vakantiehuis agentschap Heiko Roth

Schillerstrasse 62

D-72275 Alpirsbach

Tel.: 0049-7444-4130

EMail: roth@schwarzwald-ferienhaus.net

www.schwarzwald-ferienhaus.net

Gedelegeerd bestuurder: Heiko Roth

Gebruikersgebied
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram